Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
83 28.12.2020 privind aderarea U.A.T. Comuna Rebrișoara la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Microregiunea Munții Rodnei -
82 28.12.2020 privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu cu destinație de farmacie în suprafață de 54,70 mp din imobilul ”Dispensar uman”, aflat în domeniul public al comunei Rebrișoara, imobil situat în intravilanul localității Rebrișoara, nr.744 -
81 28.12.2020 privind actualizarea informațiilor tehnice a imobilelor: strada Rastoaca 3, înscrisă în CF nr. 26733 cu nr. cadastral 26733; strada Rastoaca 4, înscrisă în CF nr.26742 cu nr. cadastral 26742; strada Rastoaca 6, înscrisă în CF nr. 26743 cu nr. cadastral 26743 și strada Rastoaca 8, înscrisă în CF nr.26745 cu nr. cadastral 26745, situate în intravilanul localității Rebrișoara -
80 28.12.2020 privind acordarea unei diplome și a unui premiu în valoare de 1000 lei de la bugetul local pe anul 2020, doamnei Dărăban Zenovia, care a împlinit vârsta de 100 de ani -
79 28.12.2020 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara, în anul 2021 -
78 28.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara în anul 2021 -
77 28.12.2020 privind atribuirea de denumiri străzilor din comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud -
76 21.12.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173301024 din 09.10.2017 în valoare de 1.619.823,85 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
75 21.12.2020 privind aprobarea prețului de vânzare a lemnului rotund fasonat din rampă, aferent partidei nr. 4135 - Lușca -
74 09.12.2020 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Rebrișoara pe anul 2020 -
73 09.12.2020 privind înregistrarea comunei Rebrișoara în Sistemul Național Electronic de Plată Online a Taxelor și Impozitelor utilizând cardul bancar și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line -
72 09.12.2020 privind stabilirea nivelului compensației în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului voluntar de urgență, acordat membrilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Rebrișoara, începând cu anul 2020 -
71 27.11.2020 privind aprobarea prețului de vânzare a lemnului rotund fasonat din rampă, aferent partidei nr. 4135 - Lușca -
70 27.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Rebrișoara care va conduce ședința extraordinară din data de 27 noiembrie 2020 -
69 20.11.2020 privind aprobarea la nivelul comunei Rebrișoara a unor facilități fiscale în baza O.U.G. nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal -
68 20.11.2020 privind aprobarea proiectului ”Achiziție tablete pentru uz școlar, inclusiv cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioadă de minim 24 luni, precum și alte echipamente electronice necesare activității didactice” și depunerea unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 - 2020, Axa Prioritară 2 - Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură - Secțiunea e-educație -
67 20.11.2020 privind implementarea proiectului ”Extindere rețea canalizare menajeră în localitatea Rebrișoara, strada Drum acces rezervor, comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud” -
66 20.11.2020 privind implementarea proiectului ”Extindere rețea publică de apă uzată menajeră în comuna Rebrișoara, strada Gruiului, județul Bistrița-Năsăud” -
65 20.11.2020 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Rebrișoara în anul școlar 2020-2021 -
64 20.11.2020 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Rebrișoara -
63 20.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Rebrișoara în Consiliul de administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlii Gimnaziale ”Iacob și Ioachim Mureșanu” - Rebrișoara -
62 20.11.2020 privind mandatarea reprezentantului comunei Rebrișoara în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
61 20.11.2020 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local, la 30.09.2020, atât la venituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare -
60 20.11.2020 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rebrișoara pe anul 2020 -
59 06.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Rebrișoara -
58 06.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Rebrișoara -
57 21.09.2020 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rebrișoara pe anul 2020 -
56 04.09.2020 privind implementarea proiectului ”REPARAȚII TROTUARE ÎN LOCALITATEA REBRIȘOARA (DC2)” -
55 04.09.2020 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Rebrișoara -
54 04.09.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliul local al comunei Rebrișoara care va conduce ședința extraordinară din data de 4 septembrie 2020 -
53 31.08.2020 privind implementarea proiectului ”PODEȚ PESTE PÂRÂUL VALEA MĂRULUI ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
52 31.08.2020 privind declararea unor bunuri imobile de interes public -
51 31.08.2020 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Rebrișoara pe anul 2020 -
50 17.07.2020 privind stabilirea consumului mediu de carburanți precum și a normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți, pentru autovehiculele aflate în dotarea primăriei comunei Rebrișoara -
49 17.07.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300247 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
48 17.07.2020 privind aprobarea modificărilor tehnice și implicațiilor financiare apărute în cadrul achiziției care are ca obiect: "EXTINDERE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ MENAJERĂ ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD" -
47 17.07.2020 privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local, la 30.06.2020, atât la venituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare -
46 17.07.2020 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rebrișoara pe anul 2020 -
45 17.07.2020 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 20.02.2020 - 29.06.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
44 29.05.2020 privind înscrierea în evidențele de carte funciară aunor bunuri imobile, în proprietatea publică a comunei Rebrișoara -
43 29.05.2020 privind aprobarea Statutului comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud -
42 29.05.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300235 din 19.06.2017 în valoare de 630.216,72 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6 -
41 29.05.2020 privind alegerea de către Consiliul local al comunei Rebrișoara, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna iulie 2020 -
40 29.05.2020 privind implementarea proiectului ”CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL GERSA ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
39 29.05.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL GERSA ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
38 28.04.2020 privind punerea la dispoziția ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia -
37 29.05.2020 privind clasificarea drumurilor de interes local din comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud -
36 29.05.2020 privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud -
35 29.05.2020 privind aprobarea solictării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173301024 din 09.10.2017 în valoare de 1.619.823,85 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
34 29.05.2020 privind aprobarea distribuirii gratuite a unui număr de 5.500 măști de protecție, pentru locuitorii comunei Rebrișoara, în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2 -
33 29.05.2020 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Rebrișoara pe anul 2020 și aprobarea virărilor de credite între capitole bugetare necesare acoperirii cheltuielilor în combaterea epidemiei cu virusul SARS-COV-2 -
32 30.04.2020 privind alocarea unor sume din bugetul local în vederea acordării unor premii familiilor care aniversează minim 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și persoanelor care au împlinit vârsta de minim 90 de ani -
31 30.04.2020 privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”PROTECȚIE MALURI CU ANROCAMENTE RÂU GERSA ÎN LOCALITATEA REBRIȘOARA, COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
30 30.04.2020 privind implementarea proiectului ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
29 30.04.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
28 30.04.2020 privind aprobarea Programului de protecția mediului și de gospodărire a comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud -
27 30.04.2020 privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Rebrișoara -
26 30.04.2020 privind efectuarea demersurilor legale și asigurării de servicii juridice de consultanță. de asistență și de/sau reprezentare specializată a unității administrativ-teritoriale comuna Rebrișoara, precum și ale autorităților administrației publice locale din comuna Rebrișoara pentru anul 2020 -
25 30.04.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Rebrișoara, jud. Bistrița-Năsăud -
24 30.04.2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 -
23 30.04.2020 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local, la 31.03.2020, atât la venituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare -
22 31.03.2020 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei Rebrișoara pe anul 2020, în vederea susținerii activității Spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud -
21 31.03.2020 privind acordarea de sprijin financiar în anul 2020 pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România -
20 31.03.2020 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2020 -
19 31.03.2020 privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul local -
18 31.03.2020 privind alegerea de către Consiliul local al comunei Rebrișoara, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna aprilie 2020 -
17 31.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului local Rebrișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate -
16 19.02.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”ÎNFIINȚAREA DISTRIBUȚIEI DE GAZE NATURALE ÎN COMUNA REBRIȘOARA - JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
15 19.02.2020 privind aprobarea Regulamentului privind modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică și privată pentru bunurile aparținând U.A.T. Rebrișoara, jud. Bistrița-Năsăud -
14 19.02.2020 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Rebrișoara, jud. Bistrița-Năsăud, pentru anul 2020 -
13 19.02.2020 privind aprobarea Contului de Execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli, la finele anului 2019 -
12 19.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rebrișoara pe anul 2020 -
11 30.01.2020 privind aprobarea înregistrării audio a ședințelor Consilului local al comunei Rebrișoara -
10 30.01.2020 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Rebrișoara, pentru anul școlar 2020-2021 -
9 30.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de venit minim garantat - Legea nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare -
8 30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Rebrișoara și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020 -
7 30.01.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Rebrișoara să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociaților Aosciației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în jud. Bistrița-Năsăud adoptare Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor/strategia tarifară și să semneze actul adițional pentru includerea Planului anual de evoluție a tarifelor în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în jud. Bistrița-Năsăud nr.3/17.09.2008 -
6 30.01.2020 privind actualizarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Rebrișoara -
5 30.01.2020 privind actualizarea componenței Consiliului local al comunei Rebrișoara -
4 30.01.2020 privind validarea mandatului de consilier local, al domnului Rotar Ioan -
3 30.01.2020 privind revocarea hotărârilor Consiliului local al comunei Rebrișoara de la nr. 73 la nr.77, adoptate în ședința ordinară din data de 30.12.2019 -
2 9.01.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat, a devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 2D REBRIȘOARA-PODEREI, AMENAJARE ALEE PIETONALĂ, REALIZARE POD ÎNTRE STRADA RĂSTOACA 4 ȘI STRADA PODEREI ȘI PASARELĂ PIETONALĂ SUSPENDATĂ PESTE RÂUL SOMEȚUL MARE, COMUNA REBRIȘOARA, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
1 9.01.2020 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetar al anului 2018 a deficitului secțiunii de dezvoltare aferent anului 2019 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
- 09.11.2020 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara, în anul 2021 -
- 09.11.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara în anul 2021 -
- 27.08.2020 privind atribuirea de denumiri străzilor din comuna Rebrișoara -
- 05.05.2020 privind aprobarea Statutului comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud -
- 29.10.2020 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Rebrișoara și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
- 09.11.2020 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara, în anul 2021 -
- 09.11.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara în anul 2021 -
- 27.08.2020 privind atribuirea de denumiri străzilor din comuna Rebrișoara -
- 05.05.2020 privind aprobarea Statutului comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud -
- 29.10.2020 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Rebrișoara și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
83 28.12.2020 privind aderarea U.A.T. Comuna Rebrișoara la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Microregiunea Munții Rodnei -
82 28.12.2020 privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu cu destinație de farmacie în suprafață de 54,70 mp din imobilul ”Dispensar uman”, aflat în domeniul public al comunei Rebrișoara, imobil situat în intravilanul localității Rebrișoara, nr.744 -
81 28.12.2020 privind actualizarea informațiilor tehnice a imobilelor: strada Rastoaca 3, înscrisă în CF nr. 26733 cu nr. cadastral 26733; strada Rastoaca 4, înscrisă în CF nr.26742 cu nr. cadastral 26742; strada Rastoaca 6, înscrisă în CF nr. 26743 cu nr. cadastral 26743 și strada Rastoaca 8, înscrisă în CF nr.26745 cu nr. cadastral 26745, situate în intravilanul localității Rebrișoara -
80 28.12.2020 privind acordarea unei diplome și a unui premiu în valoare de 1000 lei de la bugetul local pe anul 2020, doamnei Dărăban Zenovia, care a împlinit vârsta de 100 de ani -
79 28.12.2020 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara, în anul 2021 -
78 28.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara în anul 2021 -
77 28.12.2020 privind atribuirea de denumiri străzilor din comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud -
76 21.12.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173301024 din 09.10.2017 în valoare de 1.619.823,85 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
75 21.12.2020 privind aprobarea prețului de vânzare a lemnului rotund fasonat din rampă, aferent partidei nr. 4135 - Lușca -
74 09.12.2020 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Rebrișoara pe anul 2020 -
73 09.12.2020 privind înregistrarea comunei Rebrișoara în Sistemul Național Electronic de Plată Online a Taxelor și Impozitelor utilizând cardul bancar și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line -
72 09.12.2020 privind stabilirea nivelului compensației în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului voluntar de urgență, acordat membrilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Rebrișoara, începând cu anul 2020 -
71 27.11.2020 privind aprobarea prețului de vânzare a lemnului rotund fasonat din rampă, aferent partidei nr. 4135 - Lușca -
70 27.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Rebrișoara care va conduce ședința extraordinară din data de 27 noiembrie 2020 -
69 20.11.2020 privind aprobarea la nivelul comunei Rebrișoara a unor facilități fiscale în baza O.U.G. nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal -
68 20.11.2020 privind aprobarea proiectului ”Achiziție tablete pentru uz școlar, inclusiv cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioadă de minim 24 luni, precum și alte echipamente electronice necesare activității didactice” și depunerea unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 - 2020, Axa Prioritară 2 - Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură - Secțiunea e-educație -
67 20.11.2020 privind implementarea proiectului ”Extindere rețea canalizare menajeră în localitatea Rebrișoara, strada Drum acces rezervor, comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud” -
66 20.11.2020 privind implementarea proiectului ”Extindere rețea publică de apă uzată menajeră în comuna Rebrișoara, strada Gruiului, județul Bistrița-Năsăud” -
65 20.11.2020 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Rebrișoara în anul școlar 2020-2021 -
64 20.11.2020 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Rebrișoara -
63 20.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Rebrișoara în Consiliul de administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlii Gimnaziale ”Iacob și Ioachim Mureșanu” - Rebrișoara -
62 20.11.2020 privind mandatarea reprezentantului comunei Rebrișoara în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
61 20.11.2020 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local, la 30.09.2020, atât la venituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare -
60 20.11.2020 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rebrișoara pe anul 2020 -
59 06.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Rebrișoara -
58 06.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Rebrișoara -
57 21.09.2020 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rebrișoara pe anul 2020 -
56 04.09.2020 privind implementarea proiectului ”REPARAȚII TROTUARE ÎN LOCALITATEA REBRIȘOARA (DC2)” -
55 04.09.2020 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Rebrișoara -
54 04.09.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliul local al comunei Rebrișoara care va conduce ședința extraordinară din data de 4 septembrie 2020 -
53 31.08.2020 privind implementarea proiectului ”PODEȚ PESTE PÂRÂUL VALEA MĂRULUI ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
52 31.08.2020 privind declararea unor bunuri imobile de interes public -
51 31.08.2020 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Rebrișoara pe anul 2020 -
50 17.07.2020 privind stabilirea consumului mediu de carburanți precum și a normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți, pentru autovechiculele aflate în dotarea primăriei comunei Rebrișoara -
49 17.07.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300247 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
48 17.07.2020 privind aprobarea modificărilor tehnice și implicațiilor financiare apărute în cadrul achiziției care are ca obiect: "EXTINDERE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ MENAJERĂ ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD" -
47 17.07.2020 privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local, la 30.06.2020, atât la venituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare -
46 17.07.2020 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rebrișoara pe anul 2020 -
45 17.07.2020 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 20.02.2020 - 29.06.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
44 29.05.2020 privind înscrierea în evidențele de carte funciară aunor bunuri imobile, în proprietatea publică a comunei Rebrișoara -
43 29.05.2020 privind aprobarea Statutului comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud -
42 29.05.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300235 din 19.06.2017 în valoare de 630.216,72 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6 -
41 29.05.2020 privind alegerea de către Consiliul local al comunei Rebrișoara, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna iulie 2020 -
40 29.05.2020 privind implementarea proiectului ”CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL GERSA ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
39 29.05.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL GERSA ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
38 28.04.2020 privind punerea la dispoziția ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia -
37 29.05.2020 privind clasificarea drumurilor de interes local din comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud -
36 29.05.2020 privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud -
35 29.05.2020 privind aprobarea solictării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173301024 din 09.10.2017 în valoare de 1.619.823,85 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
34 29.05.2020 privind aprobarea distribuirii gratuite a unui număr de 5.500 măști de protecție, pentru locuitorii comunei Rebrișoara, în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2 -
33 29.05.2020 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Rebrișoara pe anul 2020 și aprobarea virărilor de credite între capitole bugetare necesare acoperirii cheltuielilor în combaterea epidemiei cu virusul SARS-COV-2 -
32 30.04.2020 privind alocarea unor sume din bugetul local în vederea acordării unor premii familiilor care aniversează minim 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și persoanelor care au împlinit vârsta de minim 90 de ani -
31 30.04.2020 privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”PROTECȚIE MALURI CU ANROCAMENTE RÂU GERSA ÎN LOCALITATEA REBRIȘOARA, COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
30 30.04.2020 privind implementarea proiectului ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
29 30.04.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
28 30.04.2020 privind aprobarea Programului de protecția mediului și de gospodărire a comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud -
27 30.04.2020 privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Rebrișoara -
26 30.04.2020 privind efectuarea demersurilor legale și asigurării de servicii juridice de consultanță. de asistență și de/sau reprezentare specializată a unității administrativ-teritoriale comuna Rebrișoara, precum și ale autorităților administrației publice locale din comuna Rebrișoara pentru anul 2020 -
25 30.04.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Rebrișoara, jud. Bistrița-Năsăud -
24 30.04.2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 -
23 30.04.2020 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local, la 31.03.2020, atât la venituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare -
22 31.03.2020 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei Rebrișoara pe anul 2020, în vederea susținerii activității Spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud -
21 31.03.2020 privind acordarea de sprijin financiar în anul 2020 pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România -
20 31.03.2020 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2020 -
19 31.03.2020 privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul local -
18 31.03.2020 privind alegerea de către Consiliul local al comunei Rebrișoara, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna aprilie 2020 -
17 31.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului local Rebrișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate -
16 19.02.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”ÎNFIINȚAREA DISTRIBUȚIEI DE GAZE NATURALE ÎN COMUNA REBRIȘOARA - JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
15 19.02.2020 privind aprobarea Regulamentului privind modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică și privată pentru bunurile aparținând U.A.T. Rebrișoara, jud. Bistrița-Năsăud -
14 19.02.2020 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Rebrișoara, jud. Bistrița-Năsăud, pentru anul 2020 -
13 19.02.2020 privind aprobarea Contului de Execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli, la finele anului 2019 -
12 19.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rebrișoara pe anul 2020 -
11 30.01.2020 privind aprobarea înregistrării audio a ședințelor Consilului local al comunei Rebrișoara -
10 30.01.2020 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Rebrișoara, pentru anul școlar 2020-2021 -
9 30.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de venit minim garantat - Legea nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare -
8 30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Rebrișoara și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020 -
7 30.01.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Rebrișoara să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociaților Aosciației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în jud. Bistrița-Năsăud adoptare Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor/strategia tarifară și să semneze actul adițional pentru includerea Planului anual de evoluție a tarifelor în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în jud. Bistrița-Năsăud nr.3/17.09.2008 -
6 30.01.2020 privind actualizarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Rebrișoara -
5 30.01.2020 privind actualizarea componenței Consiliului local al comunei Rebrișoara -
4 30.01.2020 privind validarea mandatului de consilier local, al domnului Rotar Ioan -
3 30.01.2020 privind revocarea hotărârilor Consiliului local al comunei Rebrișoara de la nr. 73 la nr.77, adoptate în ședința ordinară din data de 30.12.2019 -
2 9.01.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat, a devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 2D REBRIȘOARA-PODEREI, AMENAJARE ALEE PIETONALĂ, REALIZARE POD ÎNTRE STRADA RĂSTOACA 4 ȘI STRADA PODEREI ȘI PASARELĂ PIETONALĂ SUSPENDATĂ PESTE RÂUL SOMEȚUL MARE, COMUNA REBRIȘOARA, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
1 9.01.2020 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetar al anului 2018 a deficitului secțiunii de dezvoltare aferent anului 2019 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA - AN 2023

ARHIVA - AN 2022

ARHIVA - AN 2021

ARHIVA - AN 2020