TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ
Publicări în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată


An Nr. Descriere Fișier
2023 - Primăria comunei Rebrișoara, în conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, aduce la cunoștința publică Proiectul bugetului local al comunei Rebrișoara pe anul 2023
2022 5855 Subsemnata Scurtu Otilia - secretar general al comunei și persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr.52/2003,
Azi data de mai sus, am procedat la aducerea la cunoștință publică prin afișare-avizier, la sediul unității a
Proiectului de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului sistemului de supraveghere video stradal al comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud
pentru a putea fi consultat de către persoanele interesate. Cei interesați pot face propuneri, sugestii sau pot depune contestații pe marginea proiectului de hotărâre care vor fi depuse în scris la secretariatul unității până cel târziu în data de 17.11.2022, ora 16:00.
Fapt pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în dublu exemplar, spre cele legale.
17.11.2022
Responsabil cu aplicarea Legii nr. 52/2003
Scurtu Otilia
2022 5855 ANUNȚ
În temeiul prevederillor art. 7 alin. (1) - (6) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că în data de 17.10.2022 a fost elaborat de către Primarul Comunei Rebrișoara, PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Rebrișoara sau se vor comunica prin fax la nr. 0263/220161 sau prin e-mail, la adresa: primar@primariarebrisoara.ro, până la data de 17.11.2022, ora 16:00.
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Proiectul de hotărâre este afișat pe site-ul Primăriei Rebrișoara www.primariarebrisoara.ro la secțiunea Transparență decizională / Proiecte de hotărâri și la sediul/afișierul din cadrul Primăriei Rebrișoara.
Având în vedere cele de mai sus se constată că a fost îndeplinită procedura de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre, drept pentru care se va întocmi un proces verbal de afișare a actului normativ menționat

Secretar general UAT,
Scurtu Otilia