Comisia pentru buget finanțe, activități economice, administrarea domeniului public
și privat al comunei, amenajarea teritoriului, urbanism

Mureșan Vasile - președinte
Ilovan Leon - secretar
Bodiu Marius - membru
Moldovan Nicolae - membru
Varvari Radu-Nicolae - membru

Comisia pentru învățământ, sănătate, familie, activități social-culturale,
culte, activități sportive, agrement, turism, servicii publice și comerț

Doboaca Monica - președinte
Varvari Radu-Nicolae - secretar
Bodiu Marius - membru
Rotar Ionel - membru
Scurtu Anton - membru

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectării drepturilor și libertăților cetățenilor, protecție socială, protecția mediului,
agricultură și silvicultură

Cîrcu Onișor - președinte
Burduhos Nicolae - secretar
Burdeț Dorin - membru
Sîrbu Ștefan - membru
Toderic Dan-Silviu - membru