Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
85 27.12.2021 privind aprobarea indexării, începând cu anul 2022, a prețurilor prevăzute în anexele 2-6 și 8 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Rebrișoara nr. 55 din 29.11.2017 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a comunei Rebrișoara, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință, a prețurilor de pornire la licitație/negociere, a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă, a tipului de licitație, a nivelurilor tarifelor pentru prestările de servicii de exploatare a masei lemnoase și a partizilor de produse principale care constituie rezerva de 20%, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Rebrișoara 10 din 16.02.2018
84 27.12.2021 privnid aprobarea cotizației începând cu anul 2022 a Comunei Rebrișoara - membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
83 27.12.2021 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Rebrișoara în anul școlar 2021 - 2022
82 27.12.2021 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara, în anul 2022
81 27.12.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173301024 din 09.10.2017 în valoare de 1.619.823,85 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
80 17.12.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173301024 din 09.10.2017 în valoare de 1.619.823,85 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
79 17.12.2021 privind aprobarea operațiunii de dezlipire a imobilului identificat în CF 27250 Rebrișoara, înscris în domeniul public al comunei Rebrișoara
78 17.12.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Rebrișoara pe anul 2021
77 17.12.2021 privind aprobarea modificărilor tehnice și implicațiilor financiare apărute în cadrul achiziției care are ca obiect: "EXTINDERE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ MENAJERĂ ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD"
76 17.12.2021 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Varvari Radu-Nicolae și vacantarea locului de consilier local ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud
75 24.11.2021 pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Rebrișoara nr. 48 din 31.08.2021 privind declararea unor bunuri imobile de interes public
74 24.11.2021 privind implementarea proiectului ”CONSOLIDARE ACOSTAMENTE ÎN ZONA CENTRALĂ A LOCALITĂȚII REBRIȘOARA”
73 24.11.2021 privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Rebrișoara, precum și stabilirea perioadei în care se efectuează această inventariere
72 24.11.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Rebrișoara pe anul 2021
71 24.11.2021 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ilovan Leon și vacantarea locului de consilier local ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud
70 24.11.2021 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna NOIEMBRIE 2021
69 28.10.2021 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local, la 30.09.2021, atât la venituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare
68 28.10.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Rebrișoara pe anul 2021
67 28.10.2021 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare pe Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului estimativ a proiectului ”Construire rețea publică de apă uzată menajeră în comuna Rebrișoara, localitatea Poderei, județul Bistrița-Năsăud”
66 28.10.2021 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Rebrișoara nr. 51 / 13.09.2021 și Hotărârii Consiliului Local Rebrișoara nr. 53/23.09.2021
65 28.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 52/23.09.2021 privind aprobarea investiției: "Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - Școala Generală Iacob și Ioachim Mureșanu"
64 08.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 50 din 09.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”PROTEJARE ȘI SUSȚINERE TALUZURI CU ZIDURI DE SPRIJIN DIN GABIOANE ȘI ANROCAMENTE ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
63 08.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/09.09.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”PROTEJARE ȘI SUSȚINERE TALUZURI CU ZIDURI DE SPRIJIN DIN GABIOANE ȘI ANROCAMENTE ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
62 08.10.2021 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare
61 08.10.2021 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului estimativ pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea publică de apă în comuna Rebrișoara, localitățile Rebrișoara și Gersa I, județul Bistrița-Năsăud”
60 30.07.2021 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului estimativ pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea publică de apă uzată menajeră în comuna Rebrișoara, localitățile Rebrișoara și Gersa I, județul Bistrița-Năsăud”
59 08.10.2021 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum comunal DC2D Rebrișoara-Poderei km.0+000 - km.2+729 și amenajare alee pietonală, comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud”
58 08.10.2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Rebrișoara
57 08.10.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Rebrișoara în Consiliul de administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlii Gimnaziale ”Iacob și Ioachim Mureșanu” - Rebrișoara
56 01.10.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Rebrișoara pe anul 2021
54 23.09.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului faza SF (studiu fezabilitate), aprobarea depunerii Cererii de finanțare pe Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului estimativ al proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
53 23.09.2021 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă în clădirile publice cu obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - Școala Generală Gersa I”
52 23.09.2021 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă în clădirile publice cu obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - Școala Generală Iacob și Ioachim Mureșanu”
51 23.09.2021 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă în clădirile publice cu obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - Primăria Comunei Rebrișoara”
50 09.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”PROTEJARE ȘI SUSȚINERE TALUZURI CU ZIDURI DE SPRIJIN DIN GABIOANE ȘI ANROCAMENTE ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
49 09.09.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”PROTEJARE ȘI SUSȚINERE TALUZURI CU ZIDURI DE SPRIJIN GABIOANE ȘI ANROCAMENTE ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
48 31.08.2021 privind declararea unor bunuri imobile de interes public
47 31.08.2021 privind aprobarea unor modificări de natură tehnică și financiară necesare pentru realizarea investiției: ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud”, a devizului general actualizat și a cotei de cofinanțare actualizată
46 31.08.2021 privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Documentație tehnică în vederea autorizării ISU a grădiniței din localitatea Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud”
45 31.08.2021 privind acordarea de sprijin financiar în anul 2021 pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
44 31.08.2021 privind aprobarea Regulamentului cadru privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local al comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud
43 31.08.2021 privind stabilirea domeniilor de activitate serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității
42 31.08.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300235 din 19.06.2017 în valoare de 630.216,72 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6
41 30.07.2021 privind acordul amplasării și/sau acces în zona drumului public, pe terenuri aflate în proprietatea comunei Rebrișoara și administrarea Consilului Local al comunei Rebrișoara pentru obiectivele de investiții care urmează a fi realizate sau amplasate aferente obiectivului: ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” în perioada 2021-2020 (2023) CL 8 - Extindere alimentare cu apă și canalizare în Năsăud și comunele Coșbuc, Feldru, Rebra, Rebrișoara, Runcu Salvei, Salva și Telciu. Reabilitare rețea de alimentare cu apă și canalizare în Năsăud
40 30.07.2021 privind implementarea proiectului ”CONSTRUIRE POD ȘI PASARELĂ PIETEONALĂ PESTE RÂUL SOMEȘUL MARE ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
39 30.07.2021 privind implementarea proiectului ”AMENAJARE CURTE ȘCOALĂ, PAVARE, COLECTARE APE PLUVIALE, CONSTRUIRE LEMNĂRIE”
38 30.07.2021 privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE ȘI MANSARDARE ȘCOALA GENERALĂ CLASELE V-VIII, ÎN SAT REBRIȘOARA, COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
37 30.07.2021 PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ A UNOR BUNURI IMOBILE, ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A COMUNEI REBRIȘOARA
36 30.07.2021 privind revocarea pozițiilor nr.7 și 8 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Rebrișoara nr. 28 din 27.05.2021 prin care s-a aprobat modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Rebrișoara nr. 52 din 31.08.2020 privind declararea unor bunuri imobile de interes public
35 30.07.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Rebrișoara pe anul 2021
34 30.07.2021 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local, la 30.06.2021, atât la venituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare
33 30.06.2021 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna AUGUST 2021
32 30.06.2021 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Rebrișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 47/30.09.2019
31 30.06.2021 privind schimbarea denumirii unei străzi din sat Rebrișoara, Comuna Rebrișoara
30 21.04.2021 privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud
29 21.04.2021 privind atestarea modificării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Rebrișoara, însușit prin HCL nr. 13/15.08.1999, cu modificările și completările ulterioare
28 27.05.2021 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Rebrișoara nr. 52 din 31.08.2020 privind declararea unor bunuri imobile de interes public
27 27.05.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
26 27.05.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat
25 21.04.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente ”Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023”
24 21.04.2021 privind aprobarea implicațiilor financiare apărute în cadrul achiziției care are ca obiect: ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
23 21.04.2021 privind declararea unor bunuri imobile de interes public
22 21.04.2021 privind aprobarea prețului de pornire la licitație/negociere a masei lemnoase pe picior, aferent partizilor nr. P2201; P2289; P2290; P2324; P2433; P2229 și P2338
21 21.04.2021 privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul local
20 21.04.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022
19 21.04.2021 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local, la 31.03.2021, atât la venbituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare
18 21.04.2021 privind aprobarea Planului anual de achiziții publice pentru anul 2021
17 21.04.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Rebrișoara pe anul 2021
16 21.04.2021 privind alegerea de către Consiliul local al comunei Rebrișoara, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna mai 2021
15 12.03.2021 privind angajarea unor cheltuieli pentru achiziționarea unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în vederea inițierii demersurilor litigioase necesare obținerii de către Comuna Rebrișoara a compensațiilor datorate de Statul român, în baza Codului Silvic, pentru imposibilitatea de exploatare a pădurilor/pășunilor situate în Parcul Național Munții Rodnei, arie strict protejată
14 12.03.2021 privind implementarea proiectului tehnic ”Documentație tehnică în vederea autorizării I.S.U. a grădiniței din localitatea Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud”
13 12.03.2021 Privind aprobarea modificărilor tehnice și implicațiilor financiare apărute în cadrul achiziției care are ca obiect: "REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD"
12 12.03.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de operator prin adresa 12345 / 24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
11 26.02.2021 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2021
10 26.02.2021 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Rebrișoara pentru anul 2021
09 26.02.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”AMENAJARE TROTUARE ÎN LOCALITATEA REBRIȘOARA”
08 26.01.2021 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local de venituri și cheltuieli, la finele anului 2020
07 26.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Rebrișoara care va conduce ședința ordinară din data de 26 februarie 2021
06 02.02.2021 privind aprobarea modificărilor tehnice și implicațiilor financiare apărute în cadrul achiziției care are ca obiect: ”EXTINDERE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ MENAJERĂ ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
05 29.01.2021 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioada de 3 luni, începând cu luna FEBRUARIE 2021
04 29.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de venit minim garantat-Legea nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare
03 29.01.2021 privind efectuarea demersurilor legale și asigurării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de / sau reprezentare specializată a unității administrativ teritoriale Comuna Rebrișoara precum și ale autorităților administrației publice locale din comuna Rebrișoara pentru anul 2021
02 29.01.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300247 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
01 26.01.2021 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara, în anul 2021
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
77 09.11.2021 privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 ( Strategia de tarifare ), precum și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Rebrișoara să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, adoptarea Hotărârii privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 ( Strategia de tarifare ) și modificarea prin act adițional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/19.09.2008 -
76 09.11.2021 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din Comuna Rebrișoara, în anul 2022 -
75 09.11.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara în anul 2022 -
53 27.08.2021 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare -
19 20.01.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat -
18 15.03.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
2 20.01.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr.12345 / 24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
1 20.01.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
77 09.11.2021 privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 ( Strategia de tarifare ), precum și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Rebrișoara să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, adoptarea Hotărârii privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 ( Strategia de tarifare ) și modificarea prin act adițional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/19.09.2008 -
76 09.11.2021 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din Comuna Rebrișoara, în anul 2022 -
75 09.11.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara în anul 2022 -
53 27.08.2021 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare -
19 20.01.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat -
18 15.03.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
2 20.01.2021 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara, în anul 2021 -
1 20.01.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
85 27.12.2021 privind aprobarea indexării, începând cu anul 2022, a prețurilor prevăzute în anexele 2-6 și 8 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Rebrișoara nr. 55 din 29.11.2017 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a comunei Rebrișoara, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință, a prețurilor de pornire la licitație/negociere, a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă, a tipului de licitație, a nivelurilor tarifelor pentru prestările de servicii de exploatare a masei lemnoase și a partizilor de produse principale care constituie rezerva de 20%, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Rebrișoara 10 din 16.02.2018 -
84 27.12.2021 privnid aprobarea cotizației începând cu anul 2022 a Comunei Rebrișoara - membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
83 27.12.2021 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Rebrișoara în anul școlar 2021 - 2022 -
82 27.12.2021 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara, în anul 2022 -
81 27.12.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173301024 din 09.10.2017 în valoare de 1.619.823,85 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
80 17.12.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173301024 din 09.10.2017 în valoare de 1.619.823,85 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
79 17.12.2021 privind aprobarea operațiunii de dezlipire a imobilului identificat în CF 27250 Rebrișoara, înscris în domeniul public al comunei Rebrișoara -
78 17.12.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Rebrișoara pe anul 2021 -
77 17.12.2021 privind aprobarea modificărilor tehnice și implicațiilor financiare apărute în cadrul achiziției care are ca obiect: "EXTINDERE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ MENAJERĂ ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD" -
76 17.12.2021 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Varvari Radu-Nicolae și vacantarea locului de consilier local ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud -
75 24.11.2021 pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Rebrișoara nr. 48 din 31.08.2021 privind declararea unor bunuri imobile de interes public -
74 24.11.2021 privind implementarea proiectului ”CONSOLIDARE ACOSTAMENTE ÎN ZONA CENTRALĂ A LOCALITĂȚII REBRIȘOARA” -
73 24.11.2021 privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Rebrișoara, precum și stabilirea perioadei în care se efectuează această inventariere -
72 24.11.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Rebrișoara pe anul 2021 -
71 24.11.2021 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ilovan Leon și vacantarea locului de consilier local ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud -
70 24.11.2021 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna NOIEMBRIE 2021 -
69 28.10.2021 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local, la 30.09.2021, atât la venituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare -
68 28.10.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Rebrișoara pe anul 2021 -
67 28.10.2021 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare pe Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului estimativ a proiectului ”Construire rețea publică de apă uzată menajeră în comuna Rebrișoara, localitatea Poderei, județul Bistrița-Năsăud” -
66 28.10.2021 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Rebrișoara nr. 51 / 13.09.2021 și Hotărârii Consiliului Local Rebrișoara nr. 53/23.09.2021 -
65 28.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 52/23.09.2021 privind aprobarea investiției: "Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - Școala Generală Iacob și Ioachim Mureșanu" -
64 08.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 50 din 09.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”PROTEJARE ȘI SUSȚINERE TALUZURI CU ZIDURI DE SPRIJIN DIN GABIOANE ȘI ANROCAMENTE ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
63 08.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/09.09.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”PROTEJARE ȘI SUSȚINERE TALUZURI CU ZIDURI DE SPRIJIN DIN GABIOANE ȘI ANROCAMENTE ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
62 08.10.2021 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare -
61 08.10.2021 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului estimativ pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea publică de apă în comuna Rebrișoara, localitățile Rebrișoara și Gersa I, județul Bistrița-Năsăud” -
60 30.07.2021 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului estimativ pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea publică de apă uzată menajeră în comuna Rebrișoara, localitățile Rebrișoara și Gersa I, județul Bistrița-Năsăud” -
59 08.10.2021 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum comunal DC2D Rebrișoara-Poderei km.0+000 - km.2+729 și amenajare alee pietonală, comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud” -
58 08.10.2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Rebrișoara -
57 08.10.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Rebrișoara în Consiliul de administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlii Gimnaziale ”Iacob și Ioachim Mureșanu” - Rebrișoara -
56 01.10.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Rebrișoara pe anul 2021 -
54 23.09.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului faza SF (studiu fezabilitate), aprobarea depunerii Cererii de finanțare pe Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului estimativ al proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
53 23.09.2021 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă în clădirile publice cu obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - Școala Generală Gersa I” -
52 23.09.2021 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă în clădirile publice cu obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - Școala Generală Iacob și Ioachim Mureșanu” -
51 23.09.2021 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă în clădirile publice cu obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - Primăria Comunei Rebrișoara” -
50 09.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”PROTEJARE ȘI SUSȚINERE TALUZURI CU ZIDURI DE SPRIJIN DIN GABIOANE ȘI ANROCAMENTE ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
49 09.09.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”PROTEJARE ȘI SUSȚINERE TALUZURI CU ZIDURI DE SPRIJIN GABIOANE ȘI ANROCAMENTE ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
48 31.08.2021 privind declararea unor bunuri imobile de interes public -
47 31.08.2021 privind aprobarea unor modificări de natură tehnică și financiară necesare pentru realizarea investiției: ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud”, a devizului general actualizat și a cotei de cofinanțare actualizată -
46 31.08.2021 privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Documentație tehnică în vederea autorizării ISU a grădiniței din localitatea Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud” -
45 31.08.2021 privind acordarea de sprijin financiar în anul 2021 pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România -
44 31.08.2021 privind aprobarea Regulamentului cadru privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local al comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud -
43 31.08.2021 privind stabilirea domeniilor de activitate serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității -
42 31.08.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300235 din 19.06.2017 în valoare de 630.216,72 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6 -
41 30.07.2021 privind acordul amplasării și/sau acces în zona drumului public, pe terenuri aflate în proprietatea comunei Rebrișoara și administrarea Consilului Local al comunei Rebrișoara pentru obiectivele de investiții care urmează a fi realizate sau amplasate aferente obiectivului: ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” în perioada 2021-2020 (2023) CL 8 - Extindere alimentare cu apă și canalizare în Năsăud și comunele Coșbuc, Feldru, Rebra, Rebrișoara, Runcu Salvei, Salva și Telciu. Reabilitare rețea de alimentare cu apă și canalizare în Năsăud -
40 30.07.2021 privind implementarea proiectului ”CONSTRUIRE POD ȘI PASARELĂ PIETEONALĂ PESTE RÂUL SOMEȘUL MARE ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
39 30.07.2021 privind implementarea proiectului ”AMENAJARE CURTE ȘCOALĂ, PAVARE, COLECTARE APE PLUVIALE, CONSTRUIRE LEMNĂRIE” -
38 30.07.2021 privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE ȘI MANSARDARE ȘCOALA GENERALĂ CLASELE V-VIII, ÎN SAT REBRIȘOARA, COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
37 30.07.2021 PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ A UNOR BUNURI IMOBILE, ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A COMUNEI REBRIȘOARA -
36 30.07.2021 privind revocarea pozițiilor nr.7 și 8 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Rebrișoara nr. 28 din 27.05.2021 prin care s-a aprobat modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Rebrișoara nr. 52 din 31.08.2020 privind declararea unor bunuri imobile de interes public -
35 30.07.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Rebrișoara pe anul 2021 -
34 30.07.2021 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local, la 30.06.2021, atât la venituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare -
33 30.06.2021 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna AUGUST 2021 -
32 30.06.2021 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Rebrișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 47/30.09.2019 -
31 30.06.2021 privind schimbarea denumirii unei străzi din sat Rebrișoara, Comuna Rebrișoara -
30 21.04.2021 privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud -
29 21.04.2021 privind atestarea modificării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Rebrișoara, însușit prin HCL nr. 13/15.08.1999, cu modificările și completările ulterioare -
28 27.05.2021 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Rebrișoara nr. 52 din 31.08.2020 privind declararea unor bunuri imobile de interes public -
27 27.05.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
26 27.05.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat -
25 21.04.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente ”Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023” -
24 21.04.2021 privind aprobarea implicațiilor financiare apărute în cadrul achiziției care are ca obiect: ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
23 21.04.2021 privind declararea unor bunuri imobile de interes public -
22 21.04.2021 privind aprobarea prețului de pornire la licitație/negociere a masei lemnoase pe picior, aferent partizilor nr. P2201; P2289; P2290; P2324; P2433; P2229 și P2338 -
21 21.04.2021 privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul local -
20 21.04.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022 -
19 21.04.2021 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local, la 31.03.2021, atât la venbituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare -
18 21.04.2021 privind aprobarea Planului anual de achiziții publice pentru anul 2021 -
17 21.04.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Rebrișoara pe anul 2021 -
16 21.04.2021 privind alegerea de către Consiliul local al comunei Rebrișoara, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna mai 2021 -
15 12.03.2021 privind angajarea unor cheltuieli pentru achiziționarea unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în vederea inițierii demersurilor litigioase necesare obținerii de către Comuna Rebrișoara a compensațiilor datorate de Statul român, în baza Codului Silvic, pentru imposibilitatea de exploatare a pădurilor/pășunilor situate în Parcul Național Munții Rodnei, arie strict protejată -
14 12.03.2021 privind implementarea proiectului tehnic ”Documentație tehnică în vederea autorizării I.S.U. a grădiniței din localitatea Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud” -
13 12.03.2021 Privind aprobarea modificărilor tehnice și implicațiilor financiare apărute în cadrul achiziției care are ca obiect: "REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD" -
12 12.03.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de operator prin adresa 12345 / 24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
11 26.02.2021 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2021 -
10 26.02.2021 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Rebrișoara pentru anul 2021 -
09 26.02.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”AMENAJARE TROTUARE ÎN LOCALITATEA REBRIȘOARA” -
08 26.01.2021 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local de venituri și cheltuieli, la finele anului 2020 -
07 26.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Rebrișoara care va conduce ședința ordinară din data de 26 februarie 2021 -
06 02.02.2021 privind aprobarea modificărilor tehnice și implicațiilor financiare apărute în cadrul achiziției care are ca obiect: ”EXTINDERE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ MENAJERĂ ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
05 29.01.2021 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioada de 3 luni, începând cu luna FEBRUARIE 2021 -
04 29.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de venit minim garantat-Legea nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare -
03 29.01.2021 privind efectuarea demersurilor legale și asigurării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de / sau reprezentare specializată a unității administrativ teritoriale Comuna Rebrișoara precum și ale autorităților administrației publice locale din comuna Rebrișoara pentru anul 2021 -
02 29.01.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300247 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
01 26.01.2021 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara, în anul 2021 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA - AN 2023

ARHIVA - AN 2022

ARHIVA - AN 2021

ARHIVA - AN 2020