Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
72 27.12.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Rebrișoara nr. 54 din 23.09.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului faza SF, aprobarea depunerii Cererii de finanțare pe Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului estimativ al proiectului ”Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud”
71 27.12.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173301024 din 09.10.2017 în valoare de 1.619.823,85 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
70 27.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara în anul 2023
69 27.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara în anul 2023
68 21.12.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara, pe anul 2022
67 29.11.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara, pe anul 2022
66 29.11.2022 privind aprobarea Regulamentului sistemului de supraveghere video stradal al comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud
65 31.10.2022 privind aprobarea obiectivului de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud - Lucrări suplimentare”
64 31.10.2022 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului burselor școlare lunare pentru elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență din comuna Rebrișoara, care se acordă în anul școlar 2022 - 2023
63 31.10.2022 privindaprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara, pe anul 2022
62 31.10.2022 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local, la 30.09.2022, atât la venituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare
61 31.10.2022 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna NOIEMBRIE 2022
60 19.10.2022 privind aprobarea Devizului general actualizat aferent proiectului de investiții ”LUCRĂRI DE REPARAȚII LA MINITERENUL DE SPORT DIN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
59 30.09.2022 privind aprobarea proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GENERALĂ DIN SAT GERSA I, COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2021 - 2026 și a cheltuielilor aferente proiectului
58 30.09.2022 privind aprobarea obiectivului de investiții ”Extindere rețea publică de apă în comuna Rebrișoara - strada Gruiului, județul Bistrița-Năsăud”
57 30.09.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara, pe anul 2022
56 30.09.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Rebrișoara nr. 49 din 29.07.2022 privind aprobarea obiectivului de investiții ”Evacuarea apelor pluviale din zona căii ferate în localitatea Rebrișoara, comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud”
55 08.09.2022 privind aprobarea instalării stațiilor de încărcare aferente proiectului ”Modernizarea transportului public prin achiziția de mijloace de transport nepoluante - minibuze electrice” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2021 - 2026
54 31.08.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara, pe anul 2022
53 31.08.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilanul localității Rebrișoara, pentru construire STAȚIE ITP - beneficiar Cîrcu Nucu-Adrian
52 31.08.2022 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Rebrișoara pe semestrul I al anului 2022
51 11.08.2022 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea investiției ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud”
50 11.08.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300235 din 19.06.2017 în valoare de 630.216,72 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6
49 29.07.2022 privind aprobarea obiectivului de investiții ”Evacuarea apelor pluviale din zona căii ferate în localitatea Rebrișoara, comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud”
48 29.07.2022 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE STRADA VIORELELOR DIN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
47 29.07.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara pe anul 2022, prin virarea de credite de la un capitol bugetar la altul
46 29.07.2022 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local, la 30.06.2022, atât la venituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare
45 29.07.2022 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna AUGUST 2022
44 30.06.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Rebrișoara nr. 35 din 31.05.2022 privind implementarea proiectului ”LUCRĂRI DE REPARAȚII LA MINITERENUL DE SPORT DIN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
43 30.06.2022 privind aprobarea investiției ”STAȚIE DE POMPARE APĂ POTABILĂ, ÎN LOCALITATEA REBRIȘOARA, COMUNA REBRIȘOARA, STRADA CIMITIRULUI”
42 30.06.2022 privind aprobarea achiziției și a prețului de achiziție a unor imobile situate în extravilanul comunei Rebrișoara, în vederea construirii podului peste râul Someșul Mare
41 30.06.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173301024 din 09.10.2017 în valoare de 1.619.823,85 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
40 21.06.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ”Pași spre transport inteligent în comunele Rebra și Rebrișoara” în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul local, Investiția I.1 - Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția I.1.2 - Asigurare infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), în parteneriat cu comuna Rebra
39 21.06.2022 privind participarea în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele te transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud."
38 31.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului ”Modernizarea transportului public prin achiziția de mijloace de transport nepoluante - minibuze electrice” în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul local, Investiția I.1 - Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public ( achiziția de vehicule nepoluante ), în parteneriat cu comuna Rebra
37 31.02.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Rebrișoara în comisiile de licitație pentru achizițiile publice a bunurilor, serviciilor și lucrărilor publice, pentru închirierea, vânzarea și concesionarea bunurilor din patrimoniul comunei Rebrișoara, precum și în comisiile de recepție a lucrărilor de investiții ce se realizează pe domeniul publci și privat al comunei Rebrișoara
36 31.05.2022 privind implementarea proiectului ”LUCRĂRI DE REPARAȚII PE STRADA SFATULUI RAMURA 1-IZVOR ȘI STRADA SFATULUI RAMURA 2-PLEȘA, ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
35 31.05.2022 privind implementarea proiectului ”LUCRĂRI DE REPARAȚII LA MINITERENUL DE SPORT DIN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
34 31.05.2022 privind aprobarea în anul 2022 a unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei Rebrișoara pentru unitățile de cult care aparțin cultelor religioase recunoscute în România
33 29.04.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Rebrișoara nr. 57/08.10.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Rebrișoara în Consiliul de administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlii Gimnaziale ”Iacob și Ioachim Mureșanu” - Rebrișoara
32 29.04.2022 privind desemnarea reprezentanților Consilului local al comunei Rebrișoara în Comisia de evaluare și negociere a ofertelor depuse pentru participarea la procedurile de achiziție a unor bunuri imobile, construcții și/sau terenuri, de către comuna Rebrișoara
31 29.04.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru achiziția de imobile, construcții și/sau terenuri, de către comuna Rebrișoara
30 25.02.2022 privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul local
29 29.04.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara, pe anul 2022
28 29.04.2022 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local, la 31.03.2022, atât la venituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare
27 29.04.2022 privind actualizarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Rebrișoara
26 29.04.2022 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna MAI 2022
25 29.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023
24 29.04.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018
23 29.04.2022 privind respingerea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
22 29.04.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată
21 25.02.2022 privind aprobarea cererii de finanțare pe Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții: ”Înființarea distribuției de gaze naturale în comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru - județul Bistrița-Năsăud”
20 19.04.2022 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru din județul Bistrița-Năsăud, în vederea depunerii și implementării activităților aferente proiectului: ”Înființarea distribuției de gaze naturale în comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru - județul Bistrița-Năsăud” în cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny”
19 31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GENERALĂ DIN SAT GERSA I, COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2021 - 2026 prin apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1
18 31.03.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GENERALĂ DIN SAT GERSA I, COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
17 31.03.2022 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Rebrișoara pe semestrul II al anului 2021
16 31.03.2022 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2022
15 31.03.2022 privind aprobarea achiziționării unor servicii de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Comunei Rebrișoara și ale autorităților administrației publice local din comuna Rebrișoara, pentru anul 2022
14 31.03.2022 privind implementarea proiectului ”MODERNIZARE STRADA VIORELELOR DIN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
13 25.02.2022 privind implementarea proiectului ”AMENAJĂRI EXTERIOARE LA CĂMINUL CULTURAL ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
12 25.02.2022 privind aprobarea modificărilor tehnice și implicațiilor financiare apărute în cadrul achiziției care are ca obiect: ”REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
11 25.02.2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Rebrișoara și al unui membru supleant, care va face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul concursului pentru ocuparea postului de director adjunct la Școala Gimnazială ”Iacob și Ioachim Mureșanu” - Rebrișoara
10 25.02.2022 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2022
09 25.02.2022 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local de venituri și cheltuieli, la finele anului 2021
08 31.01.2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Rebrișoara pe anul 2022
07 31.01.2022 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Rebrișoara pentru anul 2022
06 31.01.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300247 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
05 31.01.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Rebrișoara să respingă în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008
04 31.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de venit minim garantat - Legea nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare
03 31.01.2022 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Rebrișoara pentru anul școlar 2022-2023
02 31.01.2022 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna FEBRUARIE 2022
01 31.01.2022 privind actualizarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Rebrișoara
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
82 30.12.2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Rebrișoara pe anul 2023
77 09.11.2022 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din Comuna Rebrișoara, în anul 2023
76 09.11.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara în anul 2023
69 24.06.2022 privind aprobarea Regulamentului sistemului de supraveghere video stradal al comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud
50 24.06.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilanul localității Rebrișoara, pentru construire STAȚIE ITP - beneficiar Cîrcu Nucu-Adrian
41 10.05.2022 privind aprobarea achiziției și a prețului de achiziție a unor imobile situate în extravilanul comunei Rebrișoara, în vederea construirii podului peste râul Someșul Mare
21 14.03.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018
20 14.03.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
19 14.03.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
82 30.12.2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Rebrișoara pe anul 2023 -
77 09.11.2022 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din Comuna Rebrișoara, în anul 2023 -
76 09.11.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara în anul 2023 -
66 29.11.2022 privind aprobarea Regulamentului sistemului de supraveghere video stradal al comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud -
69 24.06.2022 privind aprobarea Regulamentului sistemului de supraveghere video stradal al comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud -
50 24.06.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilanul localității Rebrișoara, pentru construire STAȚIE ITP - beneficiar Cîrcu Nucu-Adrian -
41 10.05.2022 privind aprobarea achiziției și a prețului de achiziție a unor imobile situate în extravilanul comunei Rebrișoara, în vederea construirii podului peste râul Someșul Mare -
21 14.03.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018 -
20 14.03.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
19 14.03.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
72 27.12.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Rebrișoara nr. 54 din 23.09.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului faza SF, aprobarea depunerii Cererii de finanțare pe Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului estimativ al proiectului ”Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud” -
71 27.12.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173301024 din 09.10.2017 în valoare de 1.619.823,85 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
70 27.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara în anul 2023 -
69 27.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara în anul 2023 -
68 21.12.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara, pe anul 2022 -
67 29.11.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara, pe anul 2022 -
65 31.10.2022 privind aprobarea obiectivului de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud - Lucrări suplimentare” -
64 31.10.2022 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului burselor școlare lunare pentru elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență din comuna Rebrișoara, care se acordă în anul școlar 2022 - 2023 -
63 31.10.2022 privindaprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara, pe anul 2022 -
62 31.10.2022 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local, la 30.09.2022, atât la venituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare -
61 31.10.2022 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna NOIEMBRIE 2022 -
60 19.10.2022 privind aprobarea Devizului general actualizat aferent proiectului de investiții ”LUCRĂRI DE REPARAȚII LA MINITERENUL DE SPORT DIN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
59 30.09.2022 privind aprobarea proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GENERALĂ DIN SAT GERSA I, COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2021 - 2026 și a cheltuielilor aferente proiectului -
58 30.09.2022 privind aprobarea obiectivului de investiții ”Extindere rețea publică de apă în comuna Rebrișoara - strada Gruiului, județul Bistrița-Năsăud” -
57 30.09.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara, pe anul 2022 -
56 30.09.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Rebrișoara nr. 49 din 29.07.2022 privind aprobarea obiectivului de investiții ”Evacuarea apelor pluviale din zona căii ferate în localitatea Rebrișoara, comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud” -
55 08.09.2022 privind aprobarea instalării stațiilor de încărcare aferente proiectului ”Modernizarea transportului public prin achiziția de mijloace de transport nepoluante - minibuze electrice” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2021 - 2026 -
54 31.08.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara, pe anul 2022 -
53 31.08.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilanul localității Rebrișoara, pentru construire STAȚIE ITP - beneficiar Cîrcu Nucu-Adrian -
52 31.08.2022 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Rebrișoara pe semestrul I al anului 2022 -
51 11.08.2022 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea investiției ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud” -
50 11.08.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300235 din 19.06.2017 în valoare de 630.216,72 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6 -
49 29.07.2022 privind aprobarea obiectivului de investiții ”Evacuarea apelor pluviale din zona căii ferate în localitatea Rebrișoara, comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud” -
48 29.07.2022 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE STRADA VIORELELOR DIN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
47 29.07.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara pe anul 2022, prin virarea de credite de la un capitol bugetar la altul -
46 29.07.2022 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local, la 30.06.2022, atât la venituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare -
45 29.07.2022 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna AUGUST 2022 -
44 30.06.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Rebrișoara nr. 35 din 31.05.2022 privind implementarea proiectului ”LUCRĂRI DE REPARAȚII LA MINITERENUL DE SPORT DIN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
43 30.06.2022 privind aprobarea investiției ”STAȚIE DE POMPARE APĂ POTABILĂ, ÎN LOCALITATEA REBRIȘOARA, COMUNA REBRIȘOARA, STRADA CIMITIRULUI” -
42 30.06.2022 privind aprobarea achiziției și a prețului de achiziție a unor imobile situate în extravilanul comunei Rebrișoara, în vederea construirii podului peste râul Someșul Mare -
41 30.06.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173301024 din 09.10.2017 în valoare de 1.619.823,85 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
40 21.06.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ”Pași spre transport inteligent în comunele Rebra și Rebrișoara” în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul local, Investiția I.1 - Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția I.1.2 - Asigurare infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), în parteneriat cu comuna Rebra -
39 21.06.2022 privind participarea în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele te transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud." -
38 31.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului ”Modernizarea transportului public prin achiziția de mijloace de transport nepoluante - minibuze electrice” în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul local, Investiția I.1 - Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public ( achiziția de vehicule nepoluante ), în parteneriat cu comuna Rebra -
37 31.02.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Rebrișoara în comisiile de licitație pentru achizițiile publice a bunurilor, serviciilor și lucrărilor publice, pentru închirierea, vânzarea și concesionarea bunurilor din patrimoniul comunei Rebrișoara, precum și în comisiile de recepție a lucrărilor de investiții ce se realizează pe domeniul publci și privat al comunei Rebrișoara -
36 31.05.2022 privind implementarea proiectului ”LUCRĂRI DE REPARAȚII PE STRADA SFATULUI RAMURA 1-IZVOR ȘI STRADA SFATULUI RAMURA 2-PLEȘA, ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
35 31.05.2022 privind implementarea proiectului ”LUCRĂRI DE REPARAȚII LA MINITERENUL DE SPORT DIN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
34 31.05.2022 privind aprobarea în anul 2022 a unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei Rebrișoara pentru unitățile de cult care aparțin cultelor religioase recunoscute în România -
33 29.04.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Rebrișoara nr. 57/08.10.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Rebrișoara în Consiliul de administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlii Gimnaziale ”Iacob și Ioachim Mureșanu” - Rebrișoara -
32 29.04.2022 privind desemnarea reprezentanților Consilului local al comunei Rebrișoara în Comisia de evaluare și negociere a ofertelor depuse pentru participarea la procedurile de achiziție a unor bunuri imobile, construcții și/sau terenuri, de către comuna Rebrișoara -
31 29.04.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru achiziția de imobile, construcții și/sau terenuri, de către comuna Rebrișoara -
30 25.02.2022 privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul local -
29 29.04.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara, pe anul 2022 -
28 29.04.2022 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local, la 31.03.2022, atât la venituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare -
27 29.04.2022 privind actualizarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Rebrișoara -
26 29.04.2022 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna MAI 2022 -
25 29.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 -
24 29.04.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018 -
23 29.04.2022 privind respingerea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
22 29.04.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
21 25.02.2022 privind aprobarea cererii de finanțare pe Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții: ”Înființarea distribuției de gaze naturale în comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru - județul Bistrița-Năsăud” -
20 19.04.2022 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru din județul Bistrița-Năsăud, în vederea depunerii și implementării activităților aferente proiectului: ”Înființarea distribuției de gaze naturale în comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru - județul Bistrița-Năsăud” în cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny”
19 31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GENERALĂ DIN SAT GERSA I, COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2021 - 2026 prin apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1 -
18 31.03.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GENERALĂ DIN SAT GERSA I, COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
17 31.03.2022 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Rebrișoara pe semestrul II al anului 2021 -
16 31.03.2022 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2022 -
15 31.03.2022 privind aprobarea achiziționării unor servicii de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Comunei Rebrișoara și ale autorităților administrației publice local din comuna Rebrișoara, pentru anul 2022 -
14 31.03.2022 privind implementarea proiectului ”MODERNIZARE STRADA VIORELELOR DIN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
13 25.02.2022 privind implementarea proiectului ”AMENAJĂRI EXTERIOARE LA CĂMINUL CULTURAL ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
12 25.02.2022 privind aprobarea modificărilor tehnice și implicațiilor financiare apărute în cadrul achiziției care are ca obiect: ”REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
11 25.02.2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Rebrișoara și al unui membru supleant, care va face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul concursului pentru ocuparea postului de director adjunct la Școala Gimnazială ”Iacob și Ioachim Mureșanu” - Rebrișoara -
10 25.02.2022 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2022 -
09 25.02.2022 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local de venituri și cheltuieli, la finele anului 2021 -
08 31.01.2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Rebrișoara pe anul 2022 -
07 31.01.2022 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Rebrișoara pentru anul 2022 -
06 31.01.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300247 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
05 31.01.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Rebrișoara să respingă în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008 -
04 31.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de venit minim garantat - Legea nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare -
03 31.01.2022 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Rebrișoara pentru anul școlar 2022-2023 -
02 31.01.2022 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna FEBRUARIE 2022 -
01 31.01.2022 privind actualizarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Rebrișoara -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA - AN 2023

ARHIVA - AN 2022

ARHIVA - AN 2021

ARHIVA - AN 2020