Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
82 27.12.2023 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Rebrișoara pentru anul școlar 2024-2025
81 27.12.2023 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara, în anul 2024
80 27.12.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara în anul 2024
79 20.12.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara, pe anul 2023
78 12.12.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara, pe anul 2023
77 28.11.2023 pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al comunei Rebrișoara nr.68 din 27.10.2023, pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Rebrișoara nr.48/31.07.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: ”CONSTRUIRE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ UZATĂ MENAJERĂ ÎN COMUNA REBRIȘOARA, LOCALITATEA PODEREI, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
76 28.11.2023 privind stabilirea nivelului compensației în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului voluntar de urgență, acordat membrilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Rebrișoara, începând cu anul 2023
75 28.11.2023 privind declararea ca bun de uz și interes public local a unui imobil-teren, situat în comuna Rebrișoara
74 28.11.2023 privind aprobarea constituirii ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Gaz Rebrișoara-Rebra-Feldru” pentru înființarea distribuției de gaze naturale în comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru - județul Bistrița-Năsăud
73 28.11.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Rebrișoara nr.61 din 29.09.2023 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din Partida 174 Valea Porcului - Fosanca cu un volum de 496,03 mc., constituită din produse accidentale, în UP I Rebrișoara, UA16A, 17A, 17B, 17C, 57A, 57B și 142, pe suprafața de fond forestier proprietate publică a comunei Rebrișoara, administrată de Ocolul Silvic Someșul Țibleș din Năsăud
72 28.11.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara, pe anul 2023
71 28.11.2023 privind solicitarea operatoruli S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor distincte aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor menajere inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
70 28.11.2023 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud
69 27.10.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud
68 27.10.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Rebrișoara nr.48/31.07.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: ”CONSTRUIRE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA REBRIȘOARA, LOCALITATEA PODEREI, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
67 27.10.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Rebrișoara nr.49/31.07.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: ”EXTINDERE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ UZATĂ MENAJERĂ ÎN COMUNA REBRIȘOARA, LOCALITĂȚILE REBRIȘOARA ȘI GERSA I, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
66 27.10.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Rebrișoara nr.51/31.07.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: ”EXTINDERE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ ÎN COMUNA REBRIȘOARA, LOCALITĂȚILE REBRIȘOARA ȘI GERSA I, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
65 27.10.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara pe anul 2023, prin virarea de credite de la un capitol bugetar la altul
64 27.10.2023 privind aprobarea prețului de pornire la licitație a masei lemnoase pe picior, aferentă partizilor nr.160/108 - Valea Largă, 161/2156 - Căprăriști și 162/2433 - Izvorul Pietrei
63 27.10.2023 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului local, la 30.09.2023, atât la venituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare
62 27.10.2023 privind alegerea de către Consiliul local al comunei Rebrișoara, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna noiembrie 2023
61 29.09.2023 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din Partida 174 Valea Porcului - Fosanca cu un volum de 496,03 mc, constituită din produse accidentale, în UP I Rebrișoara, UA 16A, 17A, 17B, 17C, 57A, 57B și 142, pe suprafața de fond forestier proprietate publică a comunei Rebrișoara, administrată de Ocolul Silvic Someș Țibleș din Năsăud
60 29.09.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173301024 din 09.10.2017 în valoare de 1.619.823,85 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
59 29.09.2023 privind aprobarea înscrierii definitive a imobilului-teren identificat în CF 28632 Rebrișoara, în proprietatea Comunei Rebrișoara - domeniul public
58 29.09.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara, pe anul 2023
57 30.08.2023 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
56 30.08.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029, pentru unitățile de învățământ de pe raza UAT Rebrișoara
55 30.08.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
54 30.08.2023 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Rebrișoara, începând cu data de 1 septembrie 2023
53 30.08.2023 privind înființarea, organizarea și funcționarea Serviciului Public Local de Administrare a Domeniului Public la nivelul comunei Rebrișoara
52 31.07.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300235 din 19.06.2017 în valoare de 630.216,72 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6
51 31.07.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: ”EXTINDERE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ ÎN COMUNA REBRIȘOARA, LOCALITĂȚILE REBRIȘOARA ȘI GERSA I, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
50 31.07.2023 privind aprobarea actualizării studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
49 31.07.2023 privind aprobarea actualizării studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: ”EXTINDERE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ UZATĂ MENAJERĂ ÎN COMUNA REBRIȘOARA, LOCALITĂȚILE REBRIȘOARA ȘI GERSA I, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
48 31.07.2023 privind aprobarea actualizării studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: ”CONSTRUIRE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA REBRIȘOARA, LOCALITATEA PODEREI, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
47 31.07.2023 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Rebrișoara pe semestrul I al anului 2023
46 31.07.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300247 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
45 31.07.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara pe anul 2023, prin virarea de credite de la un capitol bugetar la altul
44 31.07.2023 privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului Local, la 30.06.2023, atât la venituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare
43 31.07.2023 privind actualizarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Rebrișoara
42 31.07.2023 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna AUGUST 2023
41 31.07.2023 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2023-2027
40 30.06.2023 privind punerea la dispoziția proiectului ”REABILITARE PENTRU A DEVENI ȘCOALĂ VERDE A ȘCOLII GIMNAZIALE ”IACOB ȘI IOACHIM MUREȘANU” CLASELE I-IV, DIN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” a imobilului teren pentru investiția aferentă acestuia
39 30.06.2023 privind aprobarea proiectului ”REABILITARE PENTRU A DEVENI ȘCOALĂ VERDE A ȘCOLII GIMNAZIALE ”IACOB ȘI IOACHIM MUREȘANU” CLASELE I-IV, DIN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2021-2026 și a cheltuielilor aferente proiectului
38 30.06.2023 privind aprobarea Regulamentului și a taxelor de utilizare pentru terenul sintetic de sport aflat în proprietatea și administrarea comunei Rebrișoara
37 09.06.2023 privind constatarea încetării de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Sârbu Ștefan și vacantarea locului de consilier local ocupat de acesta în cadrul Consiliului local al Comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud
36 09.06.2023 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
35 31.05.2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Rebrișoara
34 31.05.2023 privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul local, pentru anul 2023
33 31.05.2023 privind aprobarea Devizului general actualizat aferent proiectului de investiții ”Lucrări de reparații pe strada Sfatului ramura 1 - izvor și strada Sfatului ramura 2 - Pleșa în comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud”
32 31.05.2023 privind însușirea Documentației tehnice cadastrale pentru actualizarea informațiilor tehnice ale unor imobile (drum comunal și stradă) care aparțin domeniului public al comunei Rebrișoara
31 31.05.2023 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Bistrița-Năsăud și unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea implementării proiectului ”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest”
30 31.05.2023 privind angajamentul UAT Comuna Rebrișoara pentru a amplasa o stație de încărcare pe raza comunei și de a asigura, pe o durată de minimum 4 ani, resursa umană (șofer), costurile de reparații și întreținere a microbuzelor, precum și costurile de alimentare necesar apelului de proiecte Microbuze electrice pentru elevi finanțat din PNRR, componenta C15: Educație, Reforma 6
29 27.04.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GENERALĂ DIN SAT GERSA 1, COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
28 27.04.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rebrișoara nr. 10 din 30.01.2023 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rebrișoara
27 27.04.2023 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local, la 31.03.2023, atât la venituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare
26 27.04.2023 privind aprobarea participării comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, la parteneriatul LEADER constituit sub denumirea Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Țara Năsăudului”, pentru perioada de programare 2023 - 2027
25 27.04.2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare
24 27.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare, depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
23 27.04.2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
22 11.04.2023 privind alegerea de către Consiliul local al comunei Rebrișoara, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna mai 2023
21 11.04.2023 privind alegerea viceprimarului comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud
20 07.04.2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general al proiectului ”EXECUȚIE BRANȘAMENTE APĂ ȘI RACORD CANAL PE REȚELE EXISTENTE LA IMOBILE DIN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
19 31.03.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024
18 31.03.2023 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Rebrișoara să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
17 13.03.2023 privind aprobarea și implementarea proiectului ”Achiziționarea de utilaje pentru îmbunătățirea activității Compartimentului privind Administrarea Domeniului Public al Comunei Rebrișoara, Județul Bistrița-Năsăud” în cadrul Măsurii M1/6B - Măsură de dezvoltare a unor infrastructuri și servicii publice specifice
16 28.02.2023 privind aprobarea proiectului ”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE ”IACOB ȘI IOACHIM MUREȘANU”, DIN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2021 - 2026 și a cheltuielilor aferente proiectului
15 28.02.2023 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2023
14 28.02.2023 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Rebrișoara pe semestrul II al anului 2022
13 28.02.2023 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2023
12 28.02.2023 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local de venituri și cheltuieli, la finele 2022
11 30.01.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud
10 30.01.2023 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rebrișoara, începând cu 01.02.2023
09 30.01.2023 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Rebrișoara, pentru anul 2023
08 30.01.2023 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna FEBRUARIE 2023
07 30.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de venit minim garantat - Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare
06 30.01.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300247 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
05 30.01.2023 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Rebrișoara pentru anul școlar 2023 - 2024
04 30.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
03 30.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
02 30.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
01 30.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rebrișoara pe anul 2023
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
45 12.07.2023 privind înființarea, organizarea și funcționarea Serviciului Public local de Administrare a Domeniului Public la nivelul comunei Rebrișoara
41 16.06.2023 privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a Comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2023-2027
13 08.02.2023 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Rebrișoara să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intrecomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
11 20.01.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud
10 20.01.2023 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rebrișoara, începând cu 01.02.2023
09 20.01.2023 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Rebrișoara pentru anul 2023
08 20.01.2023 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna FEBRUARIE 2023
07 20.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2023, pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de venit minim garantat - Legea nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare
06 20.01.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300247 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
05 20.01.2023 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Rebrișoara, pentru anul școlar 2023 - 2024
04 13.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
03 13.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”, în vederea finanțării prin POIM 2014-2020
02 13.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Managementul integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
45 12.07.2023 privind înființarea, organizarea și funcționarea Serviciului Public local de Administrare a Domeniului Public la nivelul comunei Rebrișoara -
41 16.06.2023 privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a Comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2023-2027 -
13 14.03.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Rebrișoara să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intrecomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
11 20.01.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud
10 20.01.2023 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rebrișoara, începând cu 01.02.2023
09 20.01.2023 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Rebrișoara pentru anul 2023
08 20.01.2023 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna FEBRUARIE 2023
07 20.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2023, pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de venit minim garantat - Legea nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare
06 20.01.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300247 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
05 20.01.2023 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Rebrișoara, pentru anul școlar 2023 - 2024
04 13.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
03 13.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”, în vederea finanțării prin POIM 2014-2020
02 13.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Managementul integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
82 27.12.2023 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Rebrișoara pentru anul școlar 2024-2025 -
81 27.12.2023 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara, în anul 2024 -
80 27.12.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara în anul 2024 -
79 20.12.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara, pe anul 2023 -
78 12.12.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara, pe anul 2023 -
77 28.11.2023 pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al comunei Rebrișoara nr.68 din 27.10.2023, pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Rebrișoara nr.48/31.07.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: ”CONSTRUIRE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ UZATĂ MENAJERĂ ÎN COMUNA REBRIȘOARA, LOCALITATEA PODEREI, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului -
76 28.11.2023 privind stabilirea nivelului compensației în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului voluntar de urgență, acordat membrilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Rebrișoara, începând cu anul 2023 -
75 28.11.2023 privind declararea ca bun de uz și interes public local a unui imobil-teren, situat în comuna Rebrișoara -
74 28.11.2023 privind aprobarea constituirii ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Gaz Rebrișoara-Rebra-Feldru” pentru înființarea distribuției de gaze naturale în comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru - județul Bistrița-Năsăud -
73 28.11.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Rebrișoara nr.61 din 29.09.2023 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din Partida 174 Valea Porcului - Fosanca cu un volum de 496,03 mc., constituită din produse accidentale, în UP I Rebrișoara, UA16A, 17A, 17B, 17C, 57A, 57B și 142, pe suprafața de fond forestier proprietate publică a comunei Rebrișoara, administrată de Ocolul Silvic Someșul Țibleș din Năsăud -
72 28.11.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara, pe anul 2023 -
71 28.11.2023 privind solicitarea operatoruli S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor distincte aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor menajere inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
70 28.11.2023 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud -
69 27.10.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud -
68 27.10.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Rebrișoara nr.48/31.07.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: ”CONSTRUIRE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA REBRIȘOARA, LOCALITATEA PODEREI, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului -
67 27.10.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Rebrișoara nr.49/31.07.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: ”EXTINDERE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ UZATĂ MENAJERĂ ÎN COMUNA REBRIȘOARA, LOCALITĂȚILE REBRIȘOARA ȘI GERSA I, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului -
66 27.10.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Rebrișoara nr.51/31.07.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: ”EXTINDERE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ ÎN COMUNA REBRIȘOARA, LOCALITĂȚILE REBRIȘOARA ȘI GERSA I, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului -
65 27.10.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara pe anul 2023, prin virarea de credite de la un capitol bugetar la altul -
64 27.10.2023 privind aprobarea prețului de pornire la licitație a masei lemnoase pe picior, aferentă partizilor nr.160/108 - Valea Largă, 161/2156 - Căprăriști și 162/2433 - Izvorul Pietrei -
63 27.10.2023 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului local, la 30.09.2023, atât la venituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare -
62 27.10.2023 privind alegerea de către Consiliul local al comunei Rebrișoara, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna noiembrie 2023 -
61 29.09.2023 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din Partida 174 Valea Porcului - Fosanca cu un volum de 496,03 mc, constituită din produse accidentale, în UP I Rebrișoara, UA 16A, 17A, 17B, 17C, 57A, 57B și 142, pe suprafața de fond forestier proprietate publică a comunei Rebrișoara, administrată de Ocolul Silvic Someș Țibleș din Năsăud -
60 29.09.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173301024 din 09.10.2017 în valoare de 1.619.823,85 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
59 29.09.2023 privind aprobarea înscrierii definitive a imobilului-teren identificat în CF 28632 Rebrișoara, în proprietatea Comunei Rebrișoara - domeniul public -
58 29.09.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara, pe anul 2023 -
57 30.08.2023 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică -
56 30.08.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029, pentru unitățile de învățământ de pe raza UAT Rebrișoara -
55 30.08.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 -
54 30.08.2023 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Rebrișoara, începând cu data de 1 septembrie 2023 -
53 30.08.2023 privind înființarea, organizarea și funcționarea Serviciului Public Local de Administrare a Domeniului Public la nivelul comunei Rebrișoara -
52 31.07.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300235 din 19.06.2017 în valoare de 630.216,72 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6 -
51 31.07.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: ”EXTINDERE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ ÎN COMUNA REBRIȘOARA, LOCALITĂȚILE REBRIȘOARA ȘI GERSA I, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului -
50 31.07.2023 privind aprobarea actualizării studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului -
49 31.07.2023 privind aprobarea actualizării studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: ”EXTINDERE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ UZATĂ MENAJERĂ ÎN COMUNA REBRIȘOARA, LOCALITĂȚILE REBRIȘOARA ȘI GERSA I, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului -
48 31.07.2023 privind aprobarea actualizării studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: ”CONSTRUIRE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA REBRIȘOARA, LOCALITATEA PODEREI, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului -
47 31.07.2023 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Rebrișoara pe semestrul I al anului 2023 -
46 31.07.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300247 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
45 31.07.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara pe anul 2023, prin virarea de credite de la un capitol bugetar la altul -
44 31.07.2023 privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului Local, la 30.06.2023, atât la venituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare -
43 31.07.2023 privind actualizarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Rebrișoara -
42 31.07.2023 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna AUGUST 2023 -
41 31.07.2023 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2023-2027 -
40 30.06.2023 privind punerea la dispoziția proiectului ”REABILITARE PENTRU A DEVENI ȘCOALĂ VERDE A ȘCOLII GIMNAZIALE ”IACOB ȘI IOACHIM MUREȘANU” CLASELE I-IV, DIN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” a imobilului teren pentru investiția aferentă acestuia -
39 30.06.2023 privind aprobarea proiectului ”REABILITARE PENTRU A DEVENI ȘCOALĂ VERDE A ȘCOLII GIMNAZIALE ”IACOB ȘI IOACHIM MUREȘANU” CLASELE I-IV, DIN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2021-2026 și a cheltuielilor aferente proiectului -
38 30.06.2023 privind aprobarea Regulamentului și a taxelor de utilizare pentru terenul sintetic de sport aflat în proprietatea și administrarea comunei Rebrișoara -
37 09.06.2023 privind constatarea încetării de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Sârbu Ștefan și vacantarea locului de consilier local ocupat de acesta în cadrul Consiliului local al Comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud -
36 09.06.2023 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
35 31.05.2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Rebrișoara -
34 31.05.2023 privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul local, pentru anul 2023 -
33 31.05.2023 privind aprobarea Devizului general actualizat aferent proiectului de investiții ”Lucrări de reparații pe strada Sfatului ramura 1 - izvor și strada Sfatului ramura 2 - Pleșa în comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud” -
32 31.05.2023 privind însușirea Documentației tehnice cadastrale pentru actualizarea informațiilor tehnice ale unor imobile (drum comunal și stradă) care aparțin domeniului public al comunei Rebrișoara -
31 31.05.2023 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Bistrița-Năsăud și unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea implementării proiectului ”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest” -
30 31.05.2023 privind angajamentul UAT Comuna Rebrișoara pentru a amplasa o stație de încărcare pe raza comunei și de a asigura, pe o durată de minimum 4 ani, resursa umană (șofer), costurile de reparații și întreținere a microbuzelor, precum și costurile de alimentare necesar apelului de proiecte Microbuze electrice pentru elevi finanțat din PNRR, componenta C15: Educație, Reforma 6 -
29 27.04.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GENERALĂ DIN SAT GERSA 1, COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
28 27.04.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rebrișoara nr. 10 din 30.01.2023 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rebrișoara -
27 27.04.2023 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local, la 31.03.2023, atât la venituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare -
26 27.04.2023 privind aprobarea participării comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, la parteneriatul LEADER constituit sub denumirea Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Țara Năsăudului”, pentru perioada de programare 2023 - 2027 -
25 27.04.2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare -
24 27.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare, depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
23 27.04.2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
22 11.04.2023 privind alegerea de către Consiliul local al comunei Rebrișoara, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna mai 2023 -
21 11.04.2023 privind alegerea viceprimarului comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud -
20 07.04.2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general al proiectului ”EXECUȚIE BRANȘAMENTE APĂ ȘI RACORD CANAL PE REȚELE EXISTENTE LA IMOBILE DIN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
19 31.03.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024 -
18 31.03.2023 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Rebrișoara să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
17 13.03.2023 privind aprobarea și implementarea proiectului ”Achiziționarea de utilaje pentru îmbunătățirea activității Compartimentului privind Administrarea Domeniului Public al Comunei Rebrișoara, Județul Bistrița-Năsăud” în cadrul Măsurii M1/6B - Măsură de dezvoltare a unor infrastructuri și servicii publice specifice -
16 28.02.2023 privind aprobarea proiectului ”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE ”IACOB ȘI IOACHIM MUREȘANU”, DIN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2021 - 2026 și a cheltuielilor aferente proiectului -
15 28.02.2023 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2023 -
14 28.02.2023 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Rebrișoara pe semestrul II al anului 2022 -
13 28.02.2023 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2023 -
12 28.02.2023 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local de venituri și cheltuieli, la finele 2022 -
11 30.01.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud -
10 30.01.2023 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rebrișoara, începând cu 01.02.2023 -
09 30.01.2023 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Rebrișoara, pentru anul 2023 -
08 30.01.2023 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna FEBRUARIE 2023 -
07 30.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de venit minim garantat - Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare -
06 30.01.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300247 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
05 30.01.2023 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Rebrișoara pentru anul școlar 2023 - 2024 -
04 30.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
03 30.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 -
02 30.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 -
01 30.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rebrișoara pe anul 2023 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA - AN 2023

ARHIVA - AN 2022

ARHIVA - AN 2021

ARHIVA - AN 2020