Hotărâri adoptate în anul 2018 ( nr. 1 - 18 )

 • H.C.L. Rebrişoara nr. 1 din 26.01.2018

  Privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna IANUARIE 2018.

  Descarcă document
 • H.C.L. Rebrişoara nr. 2 din 26.01.2018

  Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de venit minim garantat - Legea nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare.

  Descarcă document
  Anexa nr. 1
 • H.C.L. Rebrişoara nr. 3 din 26.01.2018

  Privind înscrierea în evidențele de carte funciară a unor bunuri imobile, în proprietatea publică a comunei Rebrişoara

  Descarcă document
 • H.C.L. Rebrişoara nr. 4 din 26.01.2018

  Privind însușirea documentației tehnice necesară pentru actualizare date imobil în cartea funciară.

  Descarcă document
  Anexa nr. 1
 • H.C.L. Rebrişoara nr. 5 din 26.01.2018

  Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice, funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebrişoara, începând cu data de 01.01.2018

  Descarcă document
  Anexa nr. 1
 • H.C.L. Rebrişoara nr. 6 din 16.02.2018

  Privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local, la 31.12.2017, atât la venituri cât și la cheltuieli pe secțiunile de Funcționare și Dezvoltare

  Descarcă document
 • H.C.L. Rebrişoara nr. 8 din 16.02.2018

  Privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 6 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv ”Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din jud. Bistrița-Nãsãud” nr. 1908/02.09.2016

  Descarcă document
  Anexa nr. 1
 • H.C.L. Rebrişoara nr. 9 din 16.02.2018

  Privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR la nivelul comunei Rebrişoara, jud. Bistrița-Nãsãud, pentru anul 2018

  Descarcă document
 • H.C.L. Rebrişoara nr. 10 din 16.02.2018

  Privind modificarea H.C.L. nr. 55 din 29.11.2017 adoptată de C.L. Rebrişoara privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a comunei Rebrişoara, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respectiva, a prețurilor de referință, a prețurilor de pornire la licitație/negociere, a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă, a tipului licitatiei, a nivelului tarifelor pentru prestările de servicii de exploatare a masei lemnoase și a partizilor de produse principale care constituie rezerva de 20%

  Descarcă document
  Anexa nr. 1
 • H.C.L. Rebrişoara nr. 11 din 26.03.2018

  Privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna APRILIE 2018.


  Descarcă document
 • H.C.L. Rebrişoara nr. 12 din 26.03.2018

  Privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al comunei Rebrişoara, jud. Bistrița-Nãsãud.

  Descarcă document
 • H.C.L. Rebrişoara nr. 13 din 26.03.2018

  Privind avizarea modificărilor/remedierilor aduse documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere si managementul Stațiilor de transfer și al Centrelor de colectare din jud. Bistrița-Nãsãud, conform Deciziei C.N.S.C. nr.437/C2/113 din 20.02.2018

  Descarcă document
 • H.C.L. Rebrişoara nr. 14 din 26.03.2018

  Privind înscrierea în evidențele de carte funciară a imobilelor-trotuare, în proprietatea publică a comunei Rebrişoara

  Descarcă document
  Anexa nr. 1
 • H.C.L. Rebrişoara nr. 15 din 26.03.2018

  Privind trecerea unui teren intravilan din proprietatea Statului Român în domeniul public al comunei Rebrişoara și înscrierea imobilului în evidențele de Carte Funciară, în proprietatea publică a comunei Rebrişoara

  Descarcă document
  Anexa la H.C.L. 15 din 26.03.2018
 • H.C.L. Rebrişoara nr. 16 din 26.03.2018

  Privind actualizarea Indicatorilor Tehnico-Economici și modificarea Devizului general pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE” DISPENSAR ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUD. BISTRIȚA-NÃSÃUD”

  Descarcă document
 • H.C.L. Rebrişoara nr. 17 din 20.04.2018

  Privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local al comunei Rebrişoara pe anul 2018, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive al Clubului Sportiv ”SOMEȘUL” Rebrişoara

  Descarcă document
  Anexa la H.C.L. nr. 17
 • H.C.L. Rebrişoara nr. 18 din 20.04.2018

  Privind aprobarea de către consiliul local al comunei Rebrişoara a achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de/sau reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau comunei Rebrişoara in anul 2018

  Descarcă document
 • H.C.L. Rebrişoara nr. 20 din 20.04.2018

  Privind aprobarea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Rebrişoara, jud. Bistrița-Nãsãud

  Descarcă document
  Anexa 1 la H.C.L. nr. 20 din 20.04.2018
  Anexa 2 la H.C.L. nr. 20 din 20.04.2018
  Anexa 3 la H.C.L. nr. 20 din 20.04.2018
  Anexa 4 la H.C.L. nr. 20 din 20.04.2018